Κανονισμοί ΣΕΠ

ΑΡΘΡΟ 1 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ

1.1. Ο αθλητής, με την έκδοση της κάρτας επαγγελματικής πυγμαχίας, αποκτά δικαίωμα καταγραφής των αγώνων του, στις διεθνείς λίστες της επαγγελματικής πυγμαχίας, τόσο
αυτών που διοργανώνονται από το Σύνδεσμο Επαγγελματικής Πυγμαχίας (ΣΕΠ) όσο και αυτών που γίνονται υπό την αιγίδα του ΣΕΠ από διοργανωτές. Η καταγραφή των αγώνων γίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυγμαχίας (ΕBU).
1.2. Ο αθλητής έχει το δικαίωμα συμμετοχής του σε αγώνες στο εξωτερικό. Θα πρέπει να ενημερώνει τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες νωρίτερα το ΣΕΠ για τη συμμετοχή του.
1.3. Ο αθλητής θα προβάλλεται μέσα από τους επίσημους χορηγούς επικοινωνίας του ΣΕΠ, όπως και διαδικτυακά μέσω των ιστοσελίδων
“zougla” κ.α. όπου θα γίνονται σχετικά αφιερώματα, συνεντεύξεις, και θα προβάλλονται βίντεο αγώνων και θα προσκαλείται σε αθλητικές εκπομπές.
1.4. Ο ΣΕΠ έχει επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα να καταγράψει το σύνολο της διοργάνωσης και να κάνει αναπαραγωγή τηλεοπτική των αγώνων, να χρησιμοποιήσει
φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από όλη τη διοργάνωση, χωρίς την έγγραφη ή προφορική άδεια του αθλητή.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΖΥΓΙΣΗ

2.1. Ο αθλητής ζυγίζεται υποχρεωτικά παρουσία εκπροσώπου του ή του προπονητή του σε ημέρα, ώρα και τόπο, που θα ορίζει, ανά αγώνα, η διοργανώτρια αρχή. Η ζύγιση θα
πραγματοποιείται μία μέρα πριν τον αγώνα.
2.2. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του αθλητή την ημέρα και ώρα της ζύγισης, χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας και σε περίπτωση που ο αθλητής βρεθεί υπέρβαρος ή
λιποβαρής στη ζύγιση σε σύγκριση με την αντίστοιχη δήλωση του για τη συμμετοχή στον αγώνα, θα αποκλείεται από αυτόν και θα καταβάλλει στη διοργανώτρια αρχή πρόστιμο,
σύμφωνα με τις ακόλουθες διακρίσεις :
2.2.1. Εάν ο αγώνας δεν είναι main event, το ποσό του προστίμου θα είναι αντίστοιχο του ημίσεως του προσυμφωνημένης αμοιβής του αθλητή για τον επικείμενο αγώνα και ο αθλητής δε θα λαμβάνει την αμοιβή του.
2.2.2. Εάν ο αγώνας είναι main event, θα αποφασίζει το ΔΣ ΤΟΥ ΣΕΠ για το πρόστιμο του αθλητή.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΜΟΙΒΗ ΑΘΛΗΤΗ
3.1. Ο αθλητής έχει δικαίωμα να λάβει αμοιβή για τη συμμετοχή του σε κάθε διοργάνωση του ΣΕΠ. Όταν διοργανωτής και υλοποιητής της διοργάνωσης είναι ο ίδιος ο ΣΕΠ, το ποσό
της αμοιβής του αθλητή θα καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών. Ο αθλητής υποχρεούται σε υπογραφή συμβολαίου . Αμέσως μετά τη ζύγιση του, ο αθλητής έχει δικαίωμα να παραλάβει από το ΣΕΠ το ήμισυ της αμοιβής που έχει προσυμφωνηθεί και μετά τη συμμετοχή του στον αγώνα θα παραλαμβάνει το υπόλοιπο μισό της αμοιβής του.
3.2.1. Σε περίπτωση που δε συμμετέχει ο αθλητής σε αγώνα main event,το πρόστιμο θα καθορίζεται από το ΔΣ του ΣΕΠ και θα είναι υψηλότερο της προκαθορισμένης αμοιβής του, την οποία δε θα λάβει από το ΣΕΠ.
3.2.2. Εάν ο αγώνας στον οποίο δε συμμετέχει ο αθλητής δεν είναι main event, το πρόστιμο θα είναι ίσο με το ήμισυ της αμοιβής του, την οποία δε θα λάβει από
το ΣΕΠ.
3.3. Ο ΣΕΠ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ομαλή επαγγελματική δραστηριότητα του κάθε πυγμάχου.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

4.1. Εάν ο αθλητής που έχει δηλώσει τη συμμετοχή του στον αγώνα και έχει περάσει από ζύγιση, καθυστερήσει να παρουσιαστεί στο ρινγκ έως και πέντε λεπτά μετά την αναγγελία
του ονόματός του, θα χάνει τον αγώνα του με Walk Over.
4.2. Ο αθλητής που έχει δηλώσει τη συμμετοχή του στον αγώνα και έχει περάσει από ζύγιση, υποχρεούται να συμμετάσχει στον αγώνα, ανεξάρτητα αν καθυστερήσει η έναρξή
του για οποιοδήποτε πρακτικό λόγο και δε διατηρεί κανένα δικαίωμα κατά του διοργανωτή από την καθυστέρηση αυτή.
4.3. Ο αθλητής οφείλει να να έχει θεωρήσει την κάρτα επαγγελματικής πυγμαχίας. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο, με ευθύνη του προπονητή του ή του μάνατζέρ του, ώστε να αποδεικνύεται ότι ο αθλητής εξετάστηκε ιατρικά. Επίσης, ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να εξεταστεί ιατρικά από τον γιατρό που έχει προσλάβει ο διοργανωτής των αγώνων πριν από τον αγώνα του εντός του σταδίου. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο ΣΕΠ ή το επιτελείο των ιατρών αποφασίσει ότι ο αθλητής πρέπει να υποβληθεί εκτάκτως σε ιατρικές εξετάσεις σε χρονικό διάστημα μικρότερο του προβλεπόμενου, ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει.
4.4. Ο αθλητής είναι υποχρεωμένος όπως προσκομίσει τα πρόσφατα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, στις οποίες υποβλήθηκε, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι υγιής. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία ή αμφιβολία για την κατάσταση της υγείας του αποκλείεται αυτομάτως από τους αγώνες χωρίς οποιαδήποτε οικονομική απολαβή.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ
5.1. Ο αθλητής είναι απαραίτητο να έχει μασέλα, μπαντάζ, σπασουάρ, σορτς και παπούτσια.
5.2. Τα γάντια θα παραχωρούνται από το διοργανωτή. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι αναλόγου χρώματος με την γωνία κάθε αθλητή. Ο αθλητής έχει το δικαίωμα ο εξοπλισμός
που θα χρησιμοποιήσει καθώς και η ενδυμασία του να αναφέρει τους χορηγούς του.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΑ
6.1. Ο αθλητής δύναται να αποσυρθεί από τη διοργάνωση μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά και ενημερώνοντας το ΣΕΠ
έγκαιρα. Εφόσον, ο αθλητής ακυρώσει τη συμμετοχή του, τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν τη διοργάνωση, δεν έχει καμία συνέπεια ή κύρωση.
6.2. Σε περίπτωση που προγραμματισμένος αγώνας ακυρωθεί από υπαιτιότητα του αθλητή, με την επιφύλαξη των λόγων ανωτέρας βίας, δε δικαιούται αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
7.1. Ο αθλητής υποχρεούται να συμμορφώνεται στις υποδείξεις των διαιτητών και των κριτών και υποχρεούται να αγωνίζεται στα πλαίσια του φίλαθλου πνεύματος και της
ευγενούς άμιλλας.
7.2. Με τη συμμετοχή στον αγώνα ο αθλητής αναλαμβάνει πλήρως τον κίνδυνο πιθανού τραυματισμού του και δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης για την αιτία αυτή. Ο ΣΕΠ δε
διατηρεί οποιαδήποτε σχετική ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού αθλητή.
7.3. Για τον ανωτέρω λόγο, προκειμένου να περιορίσει ο αθλητής τις πιθανότητες τραυματισμού του, δε θα συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση, για διάστημα
ενός μηνός πριν από διοργάνωση του ΣΕΠ ή πριν από διοργάνωση υπό την αιγίδα του ΣΕΠ. Σε περίπτωση που συμμετέχει ο αθλητής σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα εκτός ΣΕΠ μέχρι και ένα μήνα πριν από τη διοργάνωση, και επέλθει εξαιτίας της συμμετοχής του αυτής τραυματισμός, ικανός να ματαιώσει τον συμφωνηθέντα με το ΣΕΠ αγώνα, αλλά ακόμα και
αν δεν επέλθει τραυματισμός, τότε ο αθλητής υποχρεούται να καταβάλλει, εάν ο αγώνας δεν είναι main event, πρόστιμο αντίστοιχο του ημίσεως της προσυμφωνηθείσας αμοιβής. Εάν είναι main event , το πρόστιμο θα είναι υψηλότερο της προκαθορισμένης αμοιβής.
7.4. Οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά του αθλητή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αγώνων, εντός του ρινγκ αλλά και του χώρου του σταδίου όπου πραγματοποιείται η διοργάνωση, απαγορεύεται και αυτόματα ακυρώνεται η παρούσα σύμβαση και θα αντιμετωπίσει πρόστιμο που θα αποφασίσει το Δ.Σ. και αποχή από τις διοργανώσεις του ΣΕΠ έως και διαγραφή.

7.5. Σε κάθε περίπτωση ο αθλητής έχει το δικαίωμα να απευθύνεται στο ΣΕΠ, οποτεδήποτε αισθάνεται ότι αδικείται ή ότι καταπατώνται δικαιώματά του από διαιτητές, κριτές, ( υποβολή ένστασης)
μάνατζερς ή και διοργανωτές.
7.6 Ο πυγμάχος έχει υποχρέωση να έχει στη γωνία του προπονητή ο οποίος είναι επαρκώς επιμορφωμένος (σεμινάρια ΣΕΠ, ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ κ.α. ) και έχει εκδώσει από το ΣΕΠ σχετική άδεια συμμετοχής του σε επαγγελματικούς αγώνες.
7.7 Ο πυγμάχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται για τους διεθνείς κανονισμούς μέσα από την ιστοσελίδα της EBU και να γνωρίζει ό,τι νέο προκύπτει σχετικά με τους κανονισμούς στη διεθνή επαγγελματική πυγμαχία. Ο ΣΕΠ ακολουθεί απόλυτα και ταυτίζεται με τους κανονισμούς που επιβάλλει η EBU.

ΑΡΘΡΟ 8

8.0 Για να αποκτήσει ένας πυγμάχος άδεια για να αγωνιστεί σε ελληνικό έδαφος θα πρέπει να είναι ενήλικος (18 ετών). Ο αντίπαλος θα πρέπει να είναι επίσημος επαγγελματίας πυγμάχος και να έχει άδεια από ομοσπονδία που είναι μέλος της EBU ( αν ο πυγμάχος είναι Ευρωπαίος) .
Ο πυγμάχος δεν μπορεί να αγωνίζεται σε μη αδειοδοτημένα σόου εντός κι εκτός Ελλάδος που δε συνδέονται με την EBU.

ΑΡΘΡΟ 9

9.0 Σε ό, τι αφορά τη διεκδίκηση διεθνούς τίτλου ισχύουν οι σχετικοί κανονισμοί της EBU ( όπως αναρτώνται στο επίσημο σαιτ)

ΑΡΘΡΟ 10

10.0 Πυγμάχοι,προπονητές, διαιτητές του ΣΕΠ συνεργάζονται επίσημα μόνο με φορείς που συνδέονται με την EBU.

Για οτιδήποτε άλλο ισχύουν οι κανονισμοί της EBU.

Ό,τι δεν προβλέπεται από αυτούς τους κανονισμούς θα ορίζεται με απόφαση από το Δ.Σ. του ΣΕΠ.